Økologisk mat er i vinden som aldri før. Vi ser i denne artikkelen på hva økologisk mat er og hva dette har og si for oss som forbrukere.

Norsk mat er produsert med tanke på helse og trivsel for både forbrukerne og velferden til dyrene.  Regjeringen har som langtidsmål og legge stadig større vekt på økologisk produksjon. Norge har kriterier som innebærer et bærekraftig produksjonssystem, dette vil si nytte av ressurser som vil gi avkastning i form av et bredt spekter av miljømessige, økonomiske og sosiale goder. Vi er avhengig av et samspill mellom mennesker, dyr, jord og planter som sammen utgjør ledd i en kjede.


        Målet med økologisk produksjon er :


1)       produsere matvarer med høy kvalitet, i tilstrekkelige mengder og rettferdig fordelt


2)       forvalte naturressursene slik at skadelige virkninger på miljøet unngås


3)       sikre genetisk mangfold, artsrikdom og resirkulering av næringsstoffer


4)       skape et miljø som tar hensyn til husdyras naturlige atferd og behov


 


 Forutsetningen for at noe kan kalles økologisk er :


1)       Maten er produsert uten sprøytemidler og ved bruk av naturlig gjødsel


2)       Kjøtt , melk og egg kommer fra dyr som får bevege seg fritt og kalver får die hos moren sin i minst tre dager. I tilegg får dyrene økologisk för.


3)       Produsert uten kunstige tilsetningsstoffer og med strenge regler for bruk av konserveringsmidler


 


Det har vært rapporter om juks innenfor produksjon av økologisk mat. Mattilsynet har tilsynsansvar for økologisk produksjon, foredling og salg av økologisk mat. Mattilsynet har imidlertid inngått avtale med Debio om gjennomføring av selve den praktiske kontrollen ute på gårdsbruk og i bedrifter. Debio rapporterer til Mattilsynet om resultatene av kontrollen 


 

  Om du vil være sikker på at din forhandler tilfredstiller kravene kan du se etter Ø- merket. Alle gårdsbruk, anlegg, bedrifter og øvrige virksomheter, som har vært involvert i produksjonsprosessen og som omsetter varene, har blitt kontrollert og godkjent av Debio. Dette skjer ved årlige fysiske inspeksjoner og uanmeldte besøk


 


Diskuter artikkelen på vårt forum


 


Kilder :


Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:1529-31 ( Rapporten i sin helhet : http://www.tidsskriftet.no/index.php?vp_SEKS_ID=1027437)


www.Matportalen.no


www.debio.no